Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Markus2014-04-16 14:04:30
Was heißt: wahnonoܘܚܢܢܐ
Isa2014-05-09 09:57:40
ܘܚܢܢܐ - wahnono- Barmherzigkeitĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂