Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
lalu2014-04-21 14:38:20
was heisst: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. ?
Isa2014-05-09 09:53:47
ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܐܝܬܝ ܒܟܠܙܒܢ, ܟܠ ܝܘܡ , ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܥܠܡܐ - Eno lwothgun iythay bkulzban, kul yum, cdamo lhartho dcolmoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂