Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Mariana2014-04-30 14:44:44
allein gott kann mich führen
isa2014-05-09 10:06:38
ܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܡܨܐ ܕܢܫܒܠܢܝ - lhud aloho mse danshablanĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂