Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Manu2014-06-06 07:11:36
Was heisst fardaiso ?
Rima2014-06-08 01:21:55
Paradiesĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂