Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Chris2014-06-18 08:45:24
Was heißt: ich bin glücklich mit Dir!
Isa2014-06-19 22:16:04
Mann zur Frau: ܦܨܝܚܐ ܐܢܐ ܥܡܟܝ - Fsiho no cameg Frau zu Mann: ܦܨܝܚܝܬܐ ܐܢܐ ܥܡܟ - Fsihoyto no hamog
Chris2014-06-23 09:04:16
Danke!!!ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂