Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Jana2014-06-26 13:58:58
was heisst: Eines Tages fliege ich davon
ISA2014-06-26 23:44:39
Othe yaumo damshaneno men horko - ܐܬܐ ܝܘܡܐ ܕܡܫܢܐ ܐܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂