Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Brigitte Reichenbach2014-07-03 12:43:04
Dein Wort in Gottes Ohr
isa2014-07-05 08:54:51
ܡܠܬܟ ܒܐܕܢܗ ܕܐܠܗܐ - Melthog bedne daloho
Brigitte Reichenbach2015-09-20 17:01:31ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂