Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Johnk8882014-08-14 18:18:51
This website was how do you say it? Relevant!! cckdbaedefkbĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂