Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
SuR-Yoye2014-09-14 21:31:45
was heist das ? ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܟ݂ܡܳܪܝ ܀
Isa2014-10-03 21:47:04
Lob Dir Gott, Lob Dir Schöpfer, Lob dir himmlischer König, der seine gesundigte Knechte verzeiht Segne mein Herr
SuR-Yoye2014-12-07 14:04:53
danke
David2015-01-26 16:21:49ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂