Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Maria2014-10-06 21:27:43
Ich kann
kezia2014-10-13 21:03:23
ono kibiĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂