Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Markus2014-10-26 09:50:11
Ich heirate
Isa2014-10-26 11:35:58
Ich heirate : ܐܢܐ ܡܙܕܘܓ ܐܢܐ - Eno mezdavag noĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂