Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
kezia2014-10-29 19:19:04
Was heißt: ich mache hier ......
Isa2014-10-30 13:22:09
Der Mann sagt: ܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܗܪܟܐ - Eno cobed no horko Die Frau sagt: ܐܢܐ ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܗܪܟܐ - Eno cobdono horkoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂