Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
georges2014-11-02 21:45:28
was heißt: laß mich reif werden
Isa2014-11-03 16:53:08
lass mich reif werden - ܫܒܘܩ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܡܛܝܐ - Shbuk li dehwe matyoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂