Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Cecilia Akman2014-12-20 14:34:18
Was heißt: In ewiger Dankbarkeit
Isa2014-12-20 18:29:59
In ewiger Dankbarkeit: ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ _ Bmaudyonutho mthumoyto
Cecilia akman2014-12-24 23:45:22
Taudiĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂