Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Pia Ulbricht2014-12-23 11:26:06
Ich werde dich immer lieben
Isa2014-12-23 21:06:33
Mann zur Frau : ܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܡܝܢܐܝܬ - rohem no leg aminoith Frau zu Mann: ܪܚܡܐ ܐܢܐ ܠܟ ܐܡܝܢܐܝܬ - rohmo no log aminoithĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂