Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
aram2015-01-08 21:56:32
Ha heydarbo kokothu bo classic oromoyo (ktobonoyo): Ahna Charli na?ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂