Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Danny Krause2015-03-28 09:12:27
Ein Mensch sieht was vor seinem Auge ist,der Herr aber sieht das Herz an.
Isa2015-03-29 09:27:33
ܒܰܪܐܢܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘܗܝ , ܒܪܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܳܝܰܪ ܒܠܶܒܳܐ _ barnosho hose medem dithau kdom caynau, bram moryo hoyar bleboĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂