Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
cheshireCat08152015-04-08 14:41:17
Was heißt: Vater vergib mir, denn ich weiß nicht was ich tue. Achtung, das Zitat ist bewusst in der Ich-Form geschrieben.
Isa2015-04-09 15:09:45
ܐܰܒܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ , ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܽܘܢ ܥܳܒܶܕ ܐܢܳܐ _ Abo shbuk li, metul dlo yodac no mun cobed no
cheshireCat08152015-04-10 14:49:16
Dankeĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂