Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Hazme2015-04-21 23:26:53
How do you say window in Aramaic please?
Isa2015-04-21 23:31:22
Rim2015-04-22 12:12:27
Kawo - ܟܘܐ Kawe ( plural) - ܟܘܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂