Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Hazme2015-04-21 23:44:23
How do you say window? In Aramaic please.
Isa2015-04-28 10:35:08
ܟܰܘܬܳܐ _ Kauthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂