Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Markus2015-04-27 00:36:41
Beschütze die die ich Liebe
isa2015-04-28 10:33:35
ܣܰܬܰܪ ܠܗܳܠܶܢ ܕܪܳܚܶܡ ܐܢܳܐ _ Satar lholen d rohem noĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂