Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Desiree2015-06-09 13:58:05
Wie wird der Name "Lina" in aramäisch geschrieben?
Gs2015-06-09 14:09:05
ܠܝܢܐ oder mit Vokalen: ܠܝܺܢܐܰĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂